Mountain View, California Mt Hamilton, California Santa Cruz, California San Carlos, California Aptos, California San Jose, California Redwood City, California San Jose, California Santa Cruz, California San Jose, California San Jose, California Mountain View, California San Jose, California Mountain View, California San Jose, California Los Gatos, California Los Altos Hills, California San Jose, California Santa Clara, California Monterey, California San Jose, California Dublin, California Mountain View, California Los Gatos, California Los Gatos, California Campbell, California Los Gatos, California Redwood City, California Redwoody City, California San Carlos, California Mountain View, California San Jose, California Monterey, California Monterey, California Los Altos Hills, California Aptos, California Los Gatos, California Los Gatos, California Pittsburg, California Pittsburg, California Santa Clara, California San Jose, California San Jose, California Mt Hamilton, California Mountain View, California Monterey, California San Jose, California Redwood City, California San Jose, California Mountain View, California